Logo Thailand Film Office Department of Tourism
Logo

Thailand Film Office Department of Tourism

ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประสานงานการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย

เงื่อนไขการขอขึ้นทะเบียนฯ (ประเภทนิติบุคคล)

ข้าพเจ้า รับทราบและยินยอมปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยภาพยนตร์และวีดิทัศน์ประกาศคณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การขออนุญาตสร้างภาพยนตร์ต่างประเทศในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๒ และประกาศกรมการท่องเที่ยว เรื่อง หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประสานงานการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ และหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประสานงานการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย ของกองกิจการภาพยนตร์และวีดิทัศน์ต่างประเทศกรมการท่องเที่ยว ตลอดจนกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ ทั้งที่ใช้บังคับอยู่ในวันที่ยื่นคำขอนี้ และที่จะแก้ไขเพิ่มเติม หรือออกใช้บังคับต่อไปในภายภาคหน้า รวมถึงกรณีดังต่อไปนี้


                ๑. จะแสดงข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนในการยื่นขออนุญาตถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทยต่อกองกิจการภาพยนตร์และวีดิทัศน์ต่างประเทศ กรมการท่องเที่ยว และจะไม่ดำเนินการถ่ายทำใด ๆ ก่อนได้รับอนุญาตโดยเด็ดขาด

                ๒. จะไม่ให้หรือยินยอมให้ผู้อื่น ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศ
ในประเทศไทยแทนข้าพเจ้า

                ๓. มีหนังสือแสดงการว่าจ้างหรือมอบหมายจากคณะถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศ
ให้เป็นผู้ประสานงานการถ่ายทำให้คณะถ่ายทำดังกล่าว มาแสดงเป็นหลักฐานประกอบการยื่นขออนุญาตทุกครั้ง และพร้อมรับผิดชอบทำหน้าที่ให้คณะถ่ายทำดังกล่าว ด้วยตนเอง

                ๔. แสดงข้อเท็จจริงและรายละเอียดเกี่ยวกับคณะถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศและการถ่ายทำ
ให้กรมการท่องเที่ยว และผู้กำกับดูแลการถ่ายทำทราบ รวมทั้งกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ จะแจ้งให้กรมการท่องเที่ยวและผู้กำกับดูแลการถ่ายทำทราบล่วงหน้าก่อนการถ่ายทำ ทั้งนี้ ต้องประสานงานความเข้าใจระหว่างกรมการท่องเที่ยว และผู้กำกับดูแลการถ่ายทำกับคณะถ่ายทำฯ รวมทั้งเจ้าของพื้นที่ที่ถ่ายทำให้ถูกต้องและตรงกัน

                ๕. ให้คำแนะนำและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่คณะถ่ายทำชาวต่างประเทศทราบล่วงหน้า
ก่อนการถ่ายทำทุกครั้ง เพื่อป้องกันความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง และเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อภาพลักษณ์
และเกียรติภูมิของประเทศ

                ๖. ยินดีรับผิดชอบทุกประการ หากคณะถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศดังกล่าว ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ของทางราชการ หรือกระทำการอันมีผลเสียหายต่อภาพลักษณ์ ชื่อเสียง ประเพณีวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมและเกียรติภูมิของประเทศ

                ๗. หากคณะถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศที่ข้าพเจ้ารับผิดชอบเป็นผู้ประสานงานการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย หรือข้าพเจ้า หรือเจ้าหน้าที่ในความรับผิดชอบของข้าพเจ้า กระทำการใดๆ ที่ผิดต่อกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของทางราชการรวมทั้งมีการถ่ายทำหรือการนำเสนออันส่งผลให้เกิดความเสียหายใดๆ ต่อประเทศ ข้าพเจ้ายินดีให้พิจารณาดำเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

                ๘. ข้าพเจ้าฯ ยินยอมให้นำข้อมูลดังกล่าวไปเป็นหลักฐานในการพิจารณาดำเนินคดีตามกฎหมาย หรือนำไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ทั้งนี้ หากข้าพเจ้าฯ กระทำการใด อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ดังกล่าว ข้าพเจ้าฯ ยินยอมให้กรมการท่องเที่ยวยกเลิกการขึ้นทะเบียน
เป็นผู้ประสานงานการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย และพิจารณาดำเนินคดีตามที่กฎหมายกำหนด

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลที่แจ้งไว้เป็นจริงทุกประการ

ข้อมูลส่วนตัว